ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/พันธกิจ ตราสัญลักษณ์
 • ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

     ตำบลทุ่งตำเสาในอดีตเล่ากันว่า เป็นพื้นที่ที่มีต้นตำเสาขึ้นอยุ่เต็มทุ่งกว้าง ในอดีตบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านในตำบลทุ่งตำเสา เป็นพื้นที่ทุรกันดารและราษฎรตั้งบ้านเรือนอาศัย อยู่จำนวนน้อยพื้นที่ ตำบลทุ่งตำเสาเคยตกอยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2508 ในยุคที่เกิดสงครามเย็น การก่อการร้ายมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลัง เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 เมื่อมีการปราบปรามนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในยุครัฐบาล นายธานินทร์ กรับวิเชียร โดยเฉพาะเขตตำบลทุ่งตำเสเป็นพื้นที่สีแดง ซึ่งเป็นเขตและฐานที่มั่นของ ผกค. ที่บ้านวังพามีความเชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะค่าย 508 ตำบลพรุพี อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการก่อการร้ายได้ยุติลง เมื่อสิ้นสุดสงครามเย็นในปี ค.ศ.1989 และรัฐบาลได้นำนโยบาย 66/23 ( ใต้ร่มเย็น ) ทำให้การสิ้นสุดการต่อสู้อุดมการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย โดยเฉพาะการล่มสลายของสหภาพโซเวียต รัสเซีย และยุโรปตะวันออก

 • วิสัยทัศน์

  "พัฒนาทุ่งตำเสาเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"


  พันธกิจ

  1. พัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอ ได้มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
  3. ส่งเสริม บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี อันดีงามในท้องถิ่นและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุนชน
  4. เสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อ
  6. ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสร้างความเป็นธรรมในการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
  8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล
  9. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม